Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
10.11.2010.  | Jednostavna nabava

Jednostavna nabava: Nabava licenci za Kaspersky antivirusnu zaštitu

Predmet nabave je 50 licenci za Kaspersky antivirusnu zaštitu tipa: Kaspersky Business Space Security. Rok za podnošenje ponude je 15. studenog 2010. godine

Obavijest o donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude možete preuzeti ispod teksta.

 

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA
OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

 

KLASA: 406-07/10-01/14
URBROJ: 2140/01-13-10-1
U Krapini, 10. studenog 2010.

 

Temeljem članka 2. Pravilnika o postupcima nabave roba za koje ne postoji obveza provođenja postupka javne nabave „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, 32/09. i 4/10), pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove objavljuje

 

O B A V I J E S T
o početku postupka nabave
licenci za Kaspersky antivirusnu zaštitu

 

Predmet nabave:  

 • 50 licenci za Kaspersky antivirusnu zaštitu tipa:  Kaspersky Business Space Security (International Edition, workstations/File Servers,  Public Sector Renewal, Šifra proizvoda: KL4853NAQFD, trajanje licence – 1 godina)

Rok isporuke: 8 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Mjesto isporuke: Krapina, Magistratska 1,

Način plaćanja: u roku 15 dana od dana isporuke,

Načini podnošenja punude: 

 • poštom, na adresu: Krapinsko-zagorska županija, pravni odjel za opće i zajedničke poslove, 49000 Krapina, Magistratska 1,  s naznakom „Nabava licenci za Kaspersky antivirusnu zaštitu“
 • telefaksom, na broj 049/329-255,
 • elektroničkom poštom na adresu: bagatelna-nabava@kzz.hr
 • neposrednom predajom u pisarnicu Županije, u Krapini, Magistratska 1.

Rok za podnošenje ponude:  15. studenog 2010. godine.

Obavezni sadržaj ponude:

 • osnovni podatci o ponuditelju – naziv tvrtke, matični broj i osobni identifikacijski broj,
 • sjedište (mjesto i adresa), osoba ovlaštena za kontakt, broj telefona, faksa i e-mail adresa (ako postoji),
 • original potvrde Porezne uprave o stanju duga, ne stariji od 60 dana od dana objave ove Obavijesti, iz koje je vidljivo da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
 • cijena predmeta nabave iskazana bez poreza na dodanu vrijednost i s porezom na dodanu vrijednost.

Kriterij za odabir ponude:

 • najniža cijena za predmet nabave, iskazana bez PDV – a,
 • ukoliko će više ponuda sadržavati istu najnižu cijenu, kao najpovoljnija biti će odabrana ponuda ponuditelja čija je ponuda prva zaprimljena kod naručitelja.

Osoba ovlaštena za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude: župan.

  

Napomena:

Ako pristigla ponuda neće sadržavati neki od traženih priloga, ili je neki od priloga potrebno priložiti u pisanom originalu, a ponuda s prilozima biti će predana telefaksom ili elektroničkom poštom, ponuditelju će se naložiti da u određenom roku dostavi traženo.        

Nepravovremene i ponude za koje niti u naknadno određenom roku neće biti dostavljeni traženi prilozi neće se razmatrati.

U slučaju da u otvorenom roku ne pristigne niti jedna pravovaljana ponuda, nabava predmeta nabave biti će ugovorena neposredno o ćemu će biti objavljena obavijest na web stranici Županije kao i obavijest o odluci o izboru najpovoljnije ponude.

Kontakt osobe:

Krešimir Božić
tel: 049/329-253
e-mail:  kresimir.bozic@kzz.hr

Petra Vrančić Lež
tel: 049/329-253
e-mail: petra.vrancic@kzz.hr

Zvonimir Tušek
tel: 049/329-094
e-mail: zvonimir.tusek@kzz.hr

 

P R O Č E L N I C A
Petra Vrančić Lež

Prilozi:

> Obavijest o početku nabave
> Obavijest o donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude

Zadnja promjena: 29.11.2010. | Prikazano 3996 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009