Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
22.3.2010.  | Jednostavna nabava

Jednostavna nabava: Nabava fotokopirnog uređaja

Predmeti nabave je gigitalni fotokopirni uređaj Canon iR3225N (A3, dvije kazete, uključen DADF, serijski mrežni printer UFR-PCL, skener), pripadajuće originalno postolje te toner CEXV-11. Rok isporuke je 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude. Kriterij za odabir ponude je najniža ukupna cijena za sve predmete nabave.
             
SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE POSLOVE
KLASA: 406-07/10-01/10
URBROJ: 2140/01-13-10-1
U Krapini, 22. ožujka 2010.
 
 
 
Temeljem članka 2. Pravilnika o postupcima nabave roba za koje ne postoji obveza provođenja postupka javne nabave „Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, 32/09. i 4/10), pročelnica Službe za zajedničke poslove objavljuje
 
O B A V I J E S T
o početku postupka nabave
fotokopirnog uređaja i pripadajuće opreme
 
 
Predmeti nabave:
- digitalnifotokopirni uređaj Canon iR3225N (A3, dvije kazete, uključen DADF, serijski mrežni printer UFR-PCL, skener),
- pripadajuće, originalno postolje,
- toner CEXV-11.
 
Rok isporuke: 15 dana od dana donošenja Odluke o izboru najpovoljnije ponude.
 
Mjesto isporuke: Krapina, Magistratska 1.
 
Načini podnošenja punude: 
- poštom, na adresu: Krapinsko-zagorska županija, Služba za zajedničke poslove, 49000 Krapina, Magistratska 1,  s naznakom „Nabava fotokopirnog uređaja i pripadajuće opreme“,
- telefaksom, na broj 049/329-255,
- elektroničkom poštom na adresu:bagatelna-nabava©kzz.hr ,
- neposrednom predajom u pisarnicu Županije, u Krapini, Magistratska 1.
 
Rok za podnošenje ponude:  29. ožujka 2010. godine.
 
Obavezni sadržaj ponude:
- osnovni podatci o ponuditelju – naziv tvrtke, matični broj i osobni identifikacijski broj,
- sjedište (mjesto i adresa), osoba ovlaštena za kontakt, broj telefona, faksa i e-mail     adresa (ako postoji),
- original potvrde Porezne uprave o stanju duga, ne stariji od 60 dana od dana objave ove Obavijesti, iz koje je vidljivo da je ponuditelj ispunio obvezu plaćanja svih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,
- ukupna cijena svih predmeta nabave iskazana bez poreza na dodanu vrijednost i s porezom na dodanu vrijednost,
- izjava o duljini garantnog roka za fotokopirni uređaj.
 
 
Kriterij za odabir ponude:
- najniža ukupna cijena za sve predmete nabave, iskazana bez PDV – a,
- ukoliko će više ponuda sadržavati istu najnižu ukupnu cijenu, kao napovoljnija će biti odabrana ponuda ponuditelja koji će ponuditi dulji garantni rok za fotokopirni uređaj,
- ukoliko će više ponuda sadržavati istu najnižu ukupnu cijenu i ako oba ponuditelja ponude garantni rok za fotokopirni uređaj istog trajanja, kao najpovoljnija biti će odabrana ponuda ponuditelja čija je ponuda prva zaprimljena kod naručitelja.
 
 
Osoba ovlaštena za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude: župan.
 
Napomena: Ako pristigla ponuda neće sadržavati neki od traženih priloga, ili je neki od priloga
potrebno priložiti u pisanom originalu, a ponuda s prilozima biti će predana telefaksom ili
elektroničkom poštom, ponuditelju će se naložiti da u određenom roku dostavi
traženo. Nepravovremene i ponude za koje niti u naknadno određenom roku neće  biti
dostavljeni traženi prilozi neće se razmatrati. U slučaju da u otvorenom roku ne pristigne niti
jedna pravovaljana ponuda, nabava predmeta nabave biti će ugovorena neposredno o ćemu će
biti objavljena obavijest na web stranici Županije kao i obavijest o odluci o izboru najpovoljnije
ponude.
 
Kontakt osobe:
Krešimir Božić
tel: 049/329-253
mail: kresimir.bozic©kzz.hr 
Petra Vrančić Lež
tel: 049/329-253
mob: petra.vrancic©kzz.hr 
 
Obavijest o donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude možete preuzeti ispod teksta.
                                                                                                     P R O Č E L N I C A
                                                                                                       Petra Vrančić Lež
 

Prilozi:

> Obavijest o početku postupka nabave
> Obavijest o donošenju Odluke o izboru najpovoljnije ponude

Zadnja promjena: 22.3.2010. | Prikazano 1206 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009