Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Ured državne uprave Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
14.1.2020.  | Novosti

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - Izgradnja zgrade u St.Toplicama

Planirani zahvat na području Općine Stubičke Toplice, nositelja zahvata Juraj Juras, Jadranka Juras, Martina Juras i Vjeran Juras prihvatljiv je za ekološku mrežu.

R E P U B L I K A H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/19-01/33

URBROJ: 2140/01-08-20-5

Krapina, 14. siječnja 2020.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavka 4. vezano za članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18 i 14/19), a povodom zahtjeva društva Zrcalo-inženjering d.o.o. za projektiranje i inženjering u građevinarstvu iz Zaprešića, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene zgrade u Stubičkim Toplicama na k.č. 2410, 2411 dio i 2412 k.o. Donja Stubica, nakon provedenog postupka, donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat „Izgradnja višestambene zgrade u Stubičkim Toplicama na k.č. 2410, 2411 dio i 2412 k.o. Donja Stubica, Općina Stubičke Toplice“, nositelja zahvata Juraj Juras, Jadranka Juras, Martina Juras i Vjeran Juras, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

II. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

III. Ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

O b r a z l o ž e n j e 

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljem tekstu: Upravni odjel) zaprimio je 18.11.2019. godine zahtjev društva Zrcalo-inženjering d.o.o. za projektiranje i inženjering u građevinarstvu, Braće Radića 10, Ivanec Bistranski, Zaprešić, za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje višestambene zgrade u Stubičkim Toplicama na k.č. 2410, 2411 dio i 2412 k.o. Donja Stubica. Nositelji zahvata su Juraj Juras, Jadranka Juras, Martina Juras i Vjeran Juras.

U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni svi podaci o nositelju zahvata te je priloženo Idejno rješenje - prikaz zahvata u prostoru (Zrcalo-inženjering d.o.o. za projektiranje i inženjering u građevinarstvu, Zaprešić, listopad 2019.).

Upravni odjel je 19.11.2019. godine temeljem članka 30. stavka 3. Zakona o zaštiti prirode, od Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zatražio mišljenje o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže (KLASA: UP/I-351-01/19-01/33, URBROJ: 2140/01-08/1-19-2). Mišljenje Ministarstva (KLASA: 612-07/19-38/530, URBROJ: 517-20-2 od 09.01.2020.) je dostavljeno, a u njemu se navodi da se Prethodnom ocjenom zahvata može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na cjelovitost i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže i da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu zahvata.

U provedbi postupka Upravni odjel je razmotrio predmetni zahtjev, priloženu dokumentaciju, podatke o ekološkoj mreži (područja ekološke mreže, ciljne vrste i stanišne tipove) i mišljenje Ministarstva te utvrdio sljedeće.

Zahvatom je planirana izgradnja nove stambene zgrade na k.č.br. 2410, 2411 dio, 2412 k.o. Donja Stubica na adresi: Ulica Brezina, Stubičke Toplice za stalno stanovanje. Zgrada će imati ukupno imati 12 stambenih jedinica te će se graditi u dvije faze. Zgrada je koncipirana kao dva kubusa (istočni i zapadni) međusobno povezana zajedničkim ulaznim trijemom. Svaki kubus je etažnosti prizemlje i dva kata, natkriven jednostrešnim krovom. U svakom je predviđeno uređenje 6 stambenih jedinica – dvije po etaži. Površina novoformirane građevne čestice biti će 1.299,00 m2. Tlocrtna površina zgrade na čestici iznosi 340,08 m2. Prilaz na parcelu biti će ostvaren s javne prometnice. Parkiranje osobnih vozila biti će omogućeno na 18 parkirnih mjesta na građevnoj čestici. Na prirodnim površinama neizgrađenog dijela čestice predviđa se sadnja ukrasnog raslinja i cvijeća, kao i sijanje trave koja se održava niskog kosidbom.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže („Narodne novine“ broj 80/19) planirani zahvat se nalazi unutar područja ekološke mreže, Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR 2000583 Medvednica.

Prema Karti prirodnih i poluprirodnih ne-šumskih kopnenih i slatkovodnih staništa Republike Hrvatske lokacija zahvata obuhvaća mozaike stanišnih tipova J./I.2.1. (Izgrađena i industrijska staništa/Mozaici kultiviranih površina) te rubnim dijelom mozaike stanišnih tipova C.2.3.2.1./I.2.1./I.1.8. (Srednjoeuropske livade rane pahovke/Mozaici kultiviranih površina/Zapuštene poljoprivredne površine). Stanišni tipovi ne pripadaju ciljnim stanišnim tipovima POVS HR 2000583 Medvednica. Zahvat se nalazi na potencijalnom području rasprostranjenosti ciljnih vrsta ovog područja ekološke mreže, ali uzimajući u obzir relativno malu površinu zahvata i široku zastupljenost odgovarajućih prirodnih staništa za ciljne vrste, može se isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost ekološke mreže.

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, uzevši u obzir činjenicu da se radi o izgradnji višestambene zgrade unutar antropogeno utjecanog područja, analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja navedenog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za planirani zahvat Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je stoga riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Prema članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i inspekciji zaštite prirode, a prema članku 44. stavku 3. istoga Zakona ovo Rješenje se objavljuje na internetskih stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe prema čl. 9. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1, uz upravnu pristojbu u iznosu od 35,00 kuna prema Tar.br. 3. Uredbe o tarifi upravnih pristrojbi.

P R O Č E L N I K

mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.

Prilozi:

> Rješenje

Zadnja promjena: 20.1.2020. | Prikazano 374 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
3.4.2020. | Rok: 14.4.2020. Javni poziv za uvid u spis predmeta (ETI INŽENJERING d.o.o.)
24.3.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (BOMEGA promet, Zabok)
20.3.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ivan Toplak, Đurmanec)
20.3.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Krakom Krapina)
19.3.2020. Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu – gradnja polj. zgrade u Općini Radoboj
19.3.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Marijan Bosak)
17.3.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Janko Hršak)
12.3.2020. Prijam u službu na određeno vrijeme - graditeljstvo - Poziv na provjeru znanja
11.3.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Županijska uprava za ceste)
3.3.2020. Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - Šumska vlaka "Strahinjčica-Trnovec""
3.3.2020. Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - Šumska vlaka "Stubička Gora"
2.3.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekreacijska staza - reKREATOR
24.2.2020. | Rok: Zavr. Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u UO za prost. uređ., gradnju i zaš. ok.
19.2.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (HEP, kabelski vod Marija Bistrica - Laz)
17.2.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (rekon. ceste Slatina Svedruška - Preseka Petr.)
12.2.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Tihomir Herceg)
12.2.2020. Rješenje - procjena utjecaja na okoliš - kamp Vita - faza 2 i 3
10.2.2020. Prijam u službu višeg stručnog suradnika za zaštitu okoliša - rezultati natj. post.
10.2.2020. | Rok: Zavr. Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - staništa za vidre i zeleni most za vidre
5.2.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Marijan Šoštarić)
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009