Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
12.12.2019.  | Natječaji i javni pozivi

Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš - "Sipina-Hum"

Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku procjene utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Sipina-Hum“, Općina Novi Golubovec, Krapinsko-zagorska županija.

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 351-01/19-01/151
URBROJ: 2140/01-08/1-19-2
Krapina, 10. prosinca 2019.

Na temelju članka 13. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (''Narodne novine'' broj 61/14, 3/17), članaka 16. do 21. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (''Narodne novine'', broj 64/08), Odluke Ministarstva zaštite okoliša i energetike (KLASA: UP/I-351-03/19-08/10, URBROJ: 517-03-1-2-19-17 od 18. studenoga 2019. godine) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije daje

O B A V I J E S T
o provođenju javne rasprave
u postupku procjene utjecaja na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Sipina-Hum“, Općina Novi Golubovec, Krapinsko-zagorska županija

I

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike donijelo je 18. studenoga 2019. godine Odluku o upućivanju Studije o utjecaju na okoliš eksploatacije tehničko-građevnog kamena na budućem eksploatacijskom polju „Sipina-Hum“, Općina Novi Golubovec, Krapinsko-zagorska županija (u daljnjem tekstu: Studija) na javnu raspravu. U sklopu javne rasprave održat će se javni uvid i javno izlaganje.

II

Javna rasprava održati će se u trajanju od 30 dana i to od 21.12.2019. do 20.01.2020. Za sve vrijeme trajanja javne rasprave, javnosti i zainteresiranoj javnosti bit će omogućen javni uvid u jednu cjelovitu Studiju i jedan sažetak Studije u službenim prostorijama Općine Novi Golubovec, Novi Golubovec 35, Novi Golubovec radnim danom od 7 do 15 sati. Cjelovita Studija bit će s danom početka javne rasprave objavljena i na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike (www.mzoe.hr).

Tijekom javnog uvida javnost i zainteresirana javnost ima pravo izvršiti uvid u dokumentaciju predmeta javne rasprave te upisati prijedloge i primjedbe u knjigu primjedbi koja se nalazi uz dokumentaciju, zaključno s 20.01.2020.

III

Javno izlaganje održati će se 15.01.2020. (srijeda) u 13 sati u službenim prostorijama Općine Novi Golubovec, Novi Golubovec 35, Novi Golubovec. Na javnom izlaganju bit će prisutni predstavnici nositelja zahvata Golubovečki kamenolomi d.o.o. iz Novog Golubovca i izrađivača Studije SPP d.o.o. iz Varaždina te će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna javnost i zainteresirana javnost.

IV

Javnost i zainteresirana javnost može o predmetu javne rasprave dostaviti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe tijelu koje provodi javnu raspravu – Krapinsko-zagorskoj županiji, Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina, zaključno s 20.01.2020. U slučaju da prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti nisu dostavljene u roku i nisu čitko napisane, neće se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

V

Ova obavijest objavljuje se 12.12.2019. u dnevnim novinama „Jutarnji list'', na oglasnim pločama i internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije i Općine Novi Golubovec te s danom početka javne rasprave na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

PROČELNIK
mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ.


Zadnja promjena: 12.12.2019. | Prikazano 2002 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
18.4.2021. Sklopljen Sporazum o provođenju Međunarodnog programa Eko škole
16.4.2021. Plan stambenog zbrinjavanja za 2021. godinu za područje KZŽ
16.4.2021. | Rok: 3.5.2021. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Ivan Ranogajec)
9.4.2021. Izvješće o tržištu nekretnina na području KZŽ za 2020.
| 1.4.2021. Fotonaponska elektrana na OB Zabok–referenca za uspješno, kvalitetno i napredno!
30.3.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (HEP - spojni vod Poznanovec)
18.3.2021. | Rok: Zavr. Savjetovanje - tradicionalni i umjetnički obrti
17.3.2021. Informacija o započinjanju postupka - farma koka
14.3.2021. | Rok: 22.4.2021.
Javna rasprava u postupku procjene utjecaja na okoliš - Izgradnja DC233
8.3.2021. | Rok: Zavr. Savjetovanje - korištenje usluga Poslovno-tehnološkog inkubatora KZŽ
3.3.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Marija Marjanović, Robert Golub)
1.3.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Andrija Valjavec)
26.2.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv na raspravu - Tifon d.o.o.
24.2.2021. Obavijest o ishodu Oglasa
18.2.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (OŠ Side Košutić Radoboj, rekonstrukcija)
| 15.2.2021. Aktivnosti Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode KZŽ
11.2.2021. | Rok: Zavr. Strategija digitalne transformacije KZŽ - Javni poziv za savjetovanje
| 10.2.2021. Predstavljene aktivnosti Zavoda za prostorno uređenje KZŽ
4.2.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za savjetovanje - statut KZŽ
4.2.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv za savjetovanje - poslovnik Županijske skupštine
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009