Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
19.7.2018.  | Natječaji i javni pozivi

Javni poziv - pomoćnici u nastavi za školsku godinu 2018/2019

Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanovama – partnerima u projektu „Baltazar 4“ za šk. god. 2018/2019.

KLASA: 602-01/17-01/28

URBROJ: 2140/01-02-18-156

Krapina, 17. srpnja 2018.

Krapinsko-zagorska županija nositelj je projekta „Baltazar 4“ prijavljenog na Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga Ministarstva znanosti i obrazovanja „Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III.“ i odobrenog za financiranje u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Prioritetne osi 3. Obrazovanje i cjeloživotno učenje, Investicijskog prioriteta 10.3. Povećanje jednakog pristupa cjeloživotnom učenju za sve dobne skupine u formalnim, neformalnim i informalnim okruženjima, unapređivanje znanja, vještina i kompetencija radne snage te promicanje fleksibilnih načina učenja profesionalnim usmjeravanjem i vrednovanjem stečenih kompetencija, Specifičnog cilja 10.3.1. Unapređenje pristupa kvalitetnom obrazovanju na pred-tercijarnim razinama za učenike iz skupina u nepovoljnom položaju, o čemu je zaključen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstva za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014. – 2020, UP.03.2.1.03.0038 (dana 1. rujna 2017., KLASA: 602-01/17-01/28, URBROJ: 2140/01-02-17-16).

Projektom se izravno utječe na poboljšanje integracije učenika s teškoćama u redovite/posebne osnovnoškolske i srednjoškolske odgojno-obrazovne ustanove, te njihovu uspješniju socijalnu uključenost i emocionalno funkcioniranje.

Slijedom navedenog, Krapinsko-zagorska županija s partnerima u Projektu raspisuje

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

ZA OBAVLJANJE POSLOVA POMOĆNIKA U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU U ODGOJNO-OBRAZOVNIM USTANOVAMA – PARTNERIMA U PROJEKTU „BALTAZAR 4“ ZA ŠK. GOD. 2018/2019.

Projektom je predviđen odabir i zapošljavanje pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u redovitim/posebnim osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u Krapinsko-zagorskoj županiji koje su partneri u projektu „Baltazar 4“ tijekom šk. god. 2018/2019.

POMOĆNIK U NASTAVI ZA UČENIKE S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Broj traženih osoba: 57

Mjesto rada: osnovne i srednje škole u Krapinsko-zagorskoj županiji – partneri u projektu

Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno u nižim razredima osnovne škole (1. – 4. r.), 22 sata tjedno u višim razredima osnovne škole (5. – 8. r.) i u srednjoj školi

Prijevoz na rad: sukladno važećim propisima/TKU

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme do 10 mjeseci

UVJETI:

- završeno najmanje srednjoškolsko obrazovanje,

- protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak.

Prednost će imati osobe:

- s iskustvom u radu kao pomoćnik u nastavi,

- koje su sudjelovale u edukacijama za pomoćnike u nastavi,

- s iskustvom u volontiranju.

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakidašnjim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima.

Poslovi pomoćnika u nastavi su: pomoć u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, pomoć u kretanju, pomoć pri uzimanju hrane i pića, pomoć u obavljanju higijenskih potreba, pomoć u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s učiteljima/nastavnicima te vršnjacima učenika u razredu te poslovi specifični za funkcioniranje pojedinih učenika ili skupine učenika.

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštovanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

Odabir će se izvršiti uz pomoć stručnih metoda procjene kompetencija i osobina podnositelja prijave, a koji će provoditi Povjerenstvo za odabir kandidata u sklopu projekta „Baltazar 4“.

Ukoliko odabrani kandidati nemaju valjani dokaz o završenom odgovarajućem programu edukacije, nakon selekcijskog postupka u obvezi su sudjelovati u programu edukacije, a koji će se realizirati kroz minimalno 20 sati prethodno početku rada pomoćnika u školama partnerima u projektu.

Odgovarajućim programom edukacije smatra se edukacija u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala sljedeće elemente programa:

- osnovna načela obrazovanja učenika s teškoćama u razvoju s naglaskom na inkluzivno obrazovanje,

- karakteristike učenika s teškoćama u razvoju (za sve vrste teškoća),

- podrška učenicima s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnom procesu i razvoju socijalnih vještina (način pružanja pomoći),

- suradnja s učiteljem/nastavnikom/stručnim timom škole/roditeljima i drugim učenicima,

- prava učenika s teškoćama u razvoju.

Odabrani kandidati koji posjeduju dokaz o završenoj edukaciji prema minimalnim elementima programa mogu se, po provedbi selekcijskog postupka, angažirati kao pomoćnici u nastavi bez uključivanja u novi program edukacije. U slučaju da se određeni kandidati sa završenom edukacijom, a po dovršetku selekcijskog postupka angažiraju kao pomoćnici u nastavi učenicima kod kojih specifične teškoće u razvoju zahtijevaju dodatne edukacije, takvi kandidati mogu pohađati i dodatne edukativne sadržaje prilagođene potrebama takvih učenika.

S kandidatom izabranim za pomoćnika u nastavi sklopit će se ugovor o radu u kojemu će biti utvrđeni poslovi, trajanje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana. Po sklapanju ugovora o radu i početku rada u školi partneru, pomoćnici u nastavi koji učeniku pružaju pomoć pri uzimanju hrane i pića bit će upućeni na obavljanje zdravstvenog (sanitarnog) pregleda, sukladno važećoj zakonskoj obvezi za osobe koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju.

U prijavi na ovaj Javni poziv kandidat treba navesti svoje osobne podatke (ime i prezime, datum i mjesto rođenja, OIB, adresu stanovanja, broj telefona i po mogućnosti e-mail adresu) te dostaviti sve tražene priloge.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu, kandidati su dužni priložiti sljedeće dokumente u izvorniku ili neovjerenoj preslici:

- dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (presliku svjedodžbe, diplome ili potvrdu o stečenoj stručnoj spremi),

- dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku osobne iskaznice, putovnice, vojne iskaznice ili domovnice),

- životopis,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ne starije od 6 mjeseci od dana objave ovog Javnog poziva,

- dokaz o iskustvu u radu kao pomoćnik u nastavi, a koje kandidati prilažu ako posjeduju takvo iskustvo,

- dokaz o završenoj edukaciji u trajanju od najmanje 20 sati koja je najmanje sadržavala elemente programa utvrđene ovim Javnim pozivom, a kojeg kandidati prilažu ako ga posjeduju (potvrda, diploma, svjedodžba i slično),

- dokaz o stečenom iskustvu u volontiranju, a koje kandidati prilažu ako posjeduju takvo iskustvo (potvrda o volontiranju i slično).

Kandidati će prilikom sklapanja ugovora o radu dostaviti na uvid originalne dokumente.

Nepravodobne i nepotpune prijave, kao i prijave koje nisu vlastoručno potpisane, neće biti razmatrane.

Pisane prijave sa svim traženim prilozima podnose se na adresu: Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Krapina, Ksavera Šandora Đalskog 4, 49 000 Krapina, s naznakom „Javni poziv za podnošenje prijava za obavljanje poslova pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnim ustanovama – partnerima u Projektu „Baltazar 4“ za šk. god. 2018/2019.“, najkasnije u roku od osam dana od dana objave ovog Javnog poziva pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje.

Zainteresirani za zaposlenje u više škola (moguće se je opredijeliti za najviše pet škola) dostavljaju jednu prijavu s traženim prilozima te u molbi trebaju navesti škole po redoslijedu interesa.

Radni odnos sa školom odabrani kandidati će zasnivati nakon provedenog selekcijskog postupka kako slijedi:

1. Centar za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, Ljudevita Gaja 2, 49217 Krapinske Toplice – 2 osobe

2. Osnovna škola Augusta Cesarca, Krapina, Ivana Vrencea 1, 49000 Krapina – 4 osobe,

3. Osnovna škola Vladimir Nazor Budinščina, Budinščina 18/c, 49284 Budinščina – 2 osobe,

4. Osnovna škola Đurmanec, Đurmanec bb, 49225 Đurmanec – 1 osoba,

5. Osnovna škola Gornje Jesenje, Gornje Jesenje 78, 49233 Gornje Jesenje – 1 osoba,

6. Osnovna škola Matije Gupca Gornja Stubica, Matije Gupca 2, 49245 Gornja Stubica – 4 osobe,

7. Osnovna škola Viktora Kovačića Hum na Sutli, Hum na Sutli 152/1, 49231 Hum na Sutli – 3 osobe,

8. Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Krapina, Trg Stjepana Radića 1, 49000 Krapina – 2 osobe,

9. Osnovna škola Josipa Broza, Antuna Mihanovića 8, 49295 Kumrovec – 2 osobe,

10. Osnovna škola Antuna Mihanovića, Lijepe naše 41, 49290 Klanjec – 2 osobe,

11. Osnovna škola Pavla Štoosa, Kraljevec na Sutli 125, 49294 Kraljevec na Sutli – 1 osoba,

12. Osnovna škola Franje Horvata Kiša, Lobor, Trg Svete Ane 28, 49253 Lobor – 2 osobe,

13. Osnovna škola Ksavera Šandora Gjalskog Zabok, Đački put 1, 49210 Zabok – 4 osobe,

14. Osnovna škola Ante Kovačića Zlatar, Vladimira Nazora 1, 49250 Zlatar – 1 osoba

15. Osnovna škola Zlatar Bistrica, Vladimira Nazora 10, 49247 Zlatar Bistrica – 1 osoba,

16. Osnovna škola Marija Bistrica, Zagrebačka 15, 49246 Marija Bistrica – 1 osoba,

17. Osnovna škola Mače, Mače 32, 49251 Mače – 2 osobe,

18. Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Mihovljan, Mihovljan bb, 49252 Mihovljan – 1 osoba

19. Osnovna škola Oroslavje, Antuna Mihanovića 6, 49243 Oroslavje – 2 osobe,

20. Osnovna škola Janka Leskovara, Pregrada, Dragutina Kunovića 8, 49218 Pregrada – 5 osoba,

21. Osnovna škola Side Košutić Radoboj, Radoboj 21, 49232 Radoboj – 1 osoba,

22. Osnovna škola Sveti Križ Začretje, Školska 5, 49233 Sveti Križ Začretje – 2 osobe,

23. Osnovna škola Vladimir Bosnar Stubičke Toplice, Strmečka cesta 5a, 49244 Stubičke Toplice – 1 osoba,

24. Srednja škola Bedekovčina, Gajeva 1, 49221 Bedekovčina – 1 osoba,

25. Srednja škola Pregrada, Stjepana Škreblina bb, 49218 Pregrada – 1 osoba,

26. Srednja škola Konjščina, Matije Gupca 5, 49282 Konjščina – 1 osoba,

27. Srednja škola Oroslavje, Ljudevita Gaja 1, 49243 Oroslavje – 2 osobe,

28. Srednja škola Zlatar, Braće Radića 10, 49250 Zlatar – 4 osobe,

29. Škola za umjetnost, dizajn, grafiku i odjeću Zabok, Prilaz prof. Ivana Vrančića 5, 49210 Zabok – 1 osoba.

Ovaj Javni poziv objavit će se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i partnera u Projektu, a svaka odgojno-obrazovna ustanova otvorit će Prijavu potrebe za radnikom s tekstom koji je vidljiv iz ovog Javnog poziva i sukladno broju izvršitelja po odgojno-obrazovnim ustanovama.

Pojmovi koji se koriste u ovom Javnom pozivu, a imaju rodno značenje, bez obzira na to koriste li se u ženskom ili muškom rodu, obuhvaćaju na jednak način ženski i muški rod.

Ž U P A N

Željko Kolar

Prilozi:

> Tekst javnog poziva

Zadnja promjena: 19.7.2018. | Prikazano 7242 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
4.1.2021. Javni poziv – zapošljavanje pomoćnika / posrednika u projektu "Baltazar 4" - 6 dopuna
7.10.2020. Peta dopuna Javnog poziva - pomoćnici u nastavi za šk. g. 2020/2021
1.9.2020. Treća dopuna Javnog poziva - pomoćnici u nastavi za šk. g. 2020/2021
24.7.2020. Druga dopuna Javnog poziva - pomoćnici u nastavi za šk. g. 2020/2021
21.7.2020. Dopuna Javnog poziva - pomoćnici u nastavi za šk. g. 2020/2021
3.7.2020. | Rok: Zavr. Javni poziv – zapošljavanje pomoćnika / posrednika u projektu "Baltazar 4" 2020/2021
3.7.2020. Baltazar 4 i uspješan završetak šk. god. 19/20. - retrospektiva završnih događanja
27.2.2020. Javni poziv - pomoćnici u nastavi za šk. godinu 2019/2020 - dopuna br. 13
21.1.2020. Javni poziv - pomoćnici u nastavi za šk. godinu 2019/2020 - dopuna br. 12
3.1.2020. Javni poziv - pomoćnici u nastavi za šk. godinu 2019/2020 - dopuna br. 11
6.12.2019. Javni poziv - pomoćnici u nastavi za šk. godinu 2019/2020 - dopuna br. 10
27.11.2019. Javni poziv - pomoćnici u nastavi za šk. godinu 2019/2020 - dopuna br. 9
6.11.2019. Javni poziv - pomoćnici u nastavi za šk. godinu 2019/2020 - dopuna br. 8
23.10.2019. Javni poziv - pomoćnici u nastavi za šk. godinu 2019/2020 - dopuna br. 7
14.10.2019. Dopuna Javnog poziva - pomoćnici u nastavi za šk. g. 2019/2020
3.10.2019. Dopuna Javnog poziva - pomoćnici u nastavi za šk. g. 2019/2020
26.9.2019. Dopuna Javnog poziva - pomoćnici u nastavi za šk. g. 2019/2020
11.9.2019. Dopuna Javnog poziva - pomoćnici u nastavi za šk. g. 2019/2020
22.8.2019. Dopuna Javnog poziva - pomoćnici u nastavi za šk. g. 2019/2020
8.8.2019. Dopuna javnog poziva za pomoćnike u nastavi za školsku godinu 2019/2020
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009