Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
27.7.2020.  | Natječaji i javni pozivi

Javni poziv - sanacija štete prouzročene potresom - sakralni objekti

Odluku o projektima odabranim za financiranje možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 612-01/20-01/16

URBROJ: 2140/01-02-20-1

Krapina, 27. srpnja 2020.

Na temelju Odluke o ograničavanju korištenja sredstava predviđenih Proračunom Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu, Odluke o obustavi Javnog poziva za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 17/2020.), Odluke o proglašenju prirodne nepogode – potres za područje Grada Donja Stubica i Općine Gornja Stubica (KLASA: 920-11/20-01/01, URBROJ: 2140/01-02-20-3, od dana 24. ožujka 2020.), Odluke o proglašenju prirodne nepogode – potres za područje Općine Marija Bistrica („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 11/2020.), te članka 32. statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 13/01., 5/06., 11/06., 14/09, 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.), župan Krapinsko-zagorske županije objavljuje

Javni poziv za hitnu sanaciju štete prouzročene potresom na nepokretnim kulturnim dobrima – sakralnim objektima u Krapinsko-zagorskoj županiji

I.

Krapinsko-zagorska županija proglasila je prirodnu nepogodu za područje grada Donja Stubica, općine Gornja Stubica i općine Marija Bistrica nastale uslijed potresa koji je dana 22. ožujka 2020. pogodio područja navedenih jedinica lokalne samouprave pri čemu su nastale velike materijalne štete na stambenim, gospodarskim, sakralnim i kulturnim objektima. Radi intenziteta posljedica potresa upravo na sakralnim objektima, preraspodjelom sredstva u proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2020.g. iznimno su osigurana sredstva za hitnu sanaciju štete prouzročene potresom na nepokretnim kulturnim dobrima – ograničeno na sakralne objekte koji se nalaze u navedenim jedinicama lokalne samouprave. Dodjela financijskih sredstva za tu namjenu provodi se temeljem Javnog poziva za hitnu sanaciju štete prouzročene potresom na nepokretnim kulturnim dobrima – sakralnim objektima u Krapinsko-zagorskoj županiji (dalje u tekstu: Javni poziv). Ukupna sredstva u okviru Javnog poziva iznose 300.000,00 kuna.

Prioritetno područje Javnog poziva:

1. Nepokretna kulturna baština stradala u potresu – sakralni objekti (građevine i kompleksi).

II.

Javni poziv se objavljuje na službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije i otvoren je 30 dana od objave. Rok za podnošenje prijava počinje 28. srpnja 2020. i traje do 26. kolovoza 2020. godine (zadnji dan).

NAPOMENA: S obzirom na ograničenu vrijednost ovog Javnog poziva Župan Krapinsko-zagorske županije može prije isteka roka za podnošenje prijava zatvoriti ovaj Javni poziv.

Prijavitelj na Javni poziv može prijaviti 1 projekt hitne sanacije štete.

Prijavitelj na Javni poziv može zatražiti financiranje radova na hitnoj sanaciji štete do 100% sredstva predviđenih za provedbu Javnog poziva (tj. maksimalno 300.000,00 KN).

III.

Pravo podnošenja prijava na Javni poziv imaju:

- vjerske zajednice u čijem je vlasništvu nepokretno kulturno dobro – sakralni objekt (građevina/kompleks), stradalo u potresu 22.03.2020., koje se nalazi na području jedinice lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji na čijem je području proglašena prirodna nepogoda prouzročena potresom (grad Donja Stubica, općina Gornja Stubica, općina Marija Bistrica).

Formalni uvjeti koje prijavitelji moraju ispunjavati:

- nepokretno kulturno dobro – sakralni objekt (građevina/kompleks) stradalo u potresu 22.03.2020. upisano je u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske kojeg vodi Ministarstvo kulture (https://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=6212),

- prijavitelj je upisan u Evidenciju vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (https://registri.uprava.hr/#!vjerske-zajednice) ili u Evidenciju pravnih osoba Katoličke Crkve u Republici Hrvatskoj (https://registri.uprava.hr/#!pravneOsobeKC), a koje vodi Ministarstvo uprave,

- prijavitelj je štetu na nepokretnom kulturnom dobru – sakralnom objektu (građevina/kompleks) uzrokovanu potresom od 22.03.2020. prijavio nadležnom Konzervatorskom odjelu Ministarstva kulture,

- nepokretno kulturno dobro – sakralni objekt (građevina/kompleks) stradalo u potresu 22.03.2020. nalazi se na području jedinice lokalne samouprave u Krapinsko-zagorskoj županiji na čijem je području proglašena prirodna nepogoda prouzročena potresom (grad Donja Stubica, općina Gornja Stubica, općina Marija Bistrica),

- prijavitelj uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Krapinsko-zagorske županije te svim drugim davateljima financijskih sredstva iz javnih izvora, što se potvrđuje izjavom potpisanom od osobe ovlaštene za zastupanje - Izjava prijavitelja - Obrazac A2, koja se prilaže prilikom predaje prijave.

Javno dostupni podaci provjerit će se uvidom u dostupne registre, te službenim putem temeljem zahtjeva prema nadležnoj instituciji.

IV.

Razmjeri štete uzrokovane potresom na prijavljenom nepokretnom kulturnom dobru – sakralnom objektu (građevina/kompleks) i prioriteti za hitnu sanaciju utvrdit će se temeljem stručnog mišljenja nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture. Ovisno o intenzitetu štete, utvrdit će se odgovarajući iznos odobrenih financijskih sredstva.

Županijski Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu utvrdit će listu prioriteta za financiranje nakon dobivene stručne procjene nadležnog Konzervatorskog odjela Ministarstva kulture.

Odluku o projektima odabranim za financiranje temeljem Javnog poziva donosi župan.

V.

Krapinsko-zagorska županija će sklopiti ugovor o dodjeli financijskih sredstva s prijaviteljem čiji je projekt odabran za financiranje. Isplata sredstva vršit će se jednokratno, u roku od 30 dana po sklapanju ugovora.

Radovi na hitnoj sanaciji štete po projektu koji je financiran u okviru Javnog poziva moraju ili započeti ili se izvršiti u potpunosti do kraja kalendarske 2020. godine. Po završetku projekta, ili završetku faze radova hitne sanacije štete, prijavitelj Krapinsko-zagorskoj županiji podnosi završno izvješće o namjenskom korištenju isplaćenih sredstva. Izvješće se podnosi najkasnije do 15.12.2020., na predlošku obrasca kojeg će osigurati Krapinsko-zagorska županija.

VI.

Prijavitelj na Javni poziv ne može prijaviti projekte koji se mogu financirati sredstvima drugih natječaja, javnih poziva ili potpora koje dodjeljuje Krapinsko-zagorska županija.

Zabrana dvostrukog financiranja odnosi se na financiranje onih dijelova aktivnosti projekta koji se već financiraju iz nekog drugog izvora i po posebnim propisima – kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste prijavitelje, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.

VII.

Prijavitelj je prilikom predaje prijave dužan dostaviti:

1. Obrazac A1: OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTA – vlastoručno potpisan i ovjeren pečatom (kada je primjenjivo) – 1 primjerak u izvorniku u ispisu i istovjetan sadržaj u elektroničkom obliku u PDF formatu, koji sadrži:

a. Osnovne podatke o prijavitelju projekta,

b. Dokumentaciju o šteti uzrokovanoj potresom od 22.03.2020. na nepokretnom kulturnom dobru – sakralnom objektu (građevina/kompleks); npr. popis štete i fotodokumentacija, izvješće izvođača radova, itd.,

c. Osnovne podatke o potraživanim financijskim sredstvima za radove na hitnoj sanaciji štete (ukoliko je primjenjivo, prilog troškovnik, predračun, račun, itd.).

2. Obrazac A2: IZJAVA PRIJAVITELJA o ispunjavanju uvjeta Javnog poziva vlastoručno potpisana i ovjerena pečatom (kada je primjenjivo) – 1 primjerak u izvorniku u ispisu i istovjetan sadržaj u elektroničkom obliku u PDF formatu.

Prijavitelj dostavlja kompletnu dokumentaciju za prijavu projekta u ispisu – papirnatom obliku, potpisanu i ovjerenu pečatom (kada je primjenjivo) s naznačenim datumom i mjestom popunjavanja. 

Uz to se OBAVEZNO dostavlja ISTOVJETNI, OVJERENI sadržaj kompletne prijave u elektroničkom obliku putem elektroničke pošte na adresu: kultura@kzz.hr u roku za prijavu na Javni poziv. Dokumenti u elektroničkom obliku dostavljeni putem elektroničke pošte MORAJU biti u PDF obliku, tj. prethodno ispunjeni na računalu, zatim isprintani, potpisani i ovjereni pečatom (kada je primjenjivo), te skenirani u PDF obliku. Svaki obrazac mora biti skeniran kao zasebni dokument. Napomena: ako dokument ima više stranica, mora biti dostavljen u skeniranom obliku kao jedinstveni dokument, a ne svaka stranica posebno.

Prijave poštom u zatvorenoj omotnici šalju se na adresu:

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, šport i tehničku kulturu

Magistratska 1

49 000 Krapina

Na omotnici je potrebno naznačiti:

„Prijava na Javni poziv za hitnu sanaciju štete prouzročene potresom na nepokretnim kulturnim dobrima – sakralnim objektima u Krapinsko-zagorskoj županiji – NE OTVARATI“

Razmatrat će se samo projekti koji su pravodobno prijavljeni i koji u cijelosti ispunjavaju uvjete Javnog poziva.

VIII.

Sva pitanja vezana uz prijavu programa/projekta koja se odnose na uvjete ili priložene obrasce ovog Javnog poziva mogu se postaviti putem elektroničke pošte na e-mail adresu: kultura@kzz.hr, najkasnije do 14. kolovoza 2020. godine.

U cilju jednakog tretmana svih prijavitelja, pitanja i odgovori bit će objavljeni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije najkasnije do 19. kolovoza 2020. godine.

Samo odgovori dobiveni službenim, pisanim putem i objavljeni na mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije smatraju se službenim.

Ž U P A N

Željko Kolar

Prilozi:

> Tekst javnog poziva
> Obrazac prijave
> Obrazac izjave prijavitelja
> Zaključak o zatvaranju Javnog poziva
Odluka o projektima odabranim za financiranje

Zadnja promjena: 28.8.2020. | Prikazano 1657 puta
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009