Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Obrasci Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli Matični uredi Ispostave
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Master plan prometnog sustava Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registri i baze podataka (ASSET lista) Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Izjava o pristupačnosti mrežnog sjedišta Unutarnje prijavljivanje nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
22.3.2021.  | Natječaji i javni pozivi

Javni poziv za prijavu u mrežu mentora Krapinsko - zagorske županije

Javni poziv za prijavu u mentorsku mrežu je otvoren dok Evaluacijski odbor ne utvrdi da je potreba za mentorima zadovoljena odnosno do utroška sredstava proračuna Krapinsko- zagorske županije.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Ž U P A N

KLASA: 311-01/21-01/85
URBROJ:
2140/01-02-21-2
Krapina, 22. ožujak 2021.

Temeljem Pravilnika o mentorstvu korisnika usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije (KLASA: 311-01/19-01/38, URBROJ: 2140/01-02-20-4 od 24. siječnja 2020. godine i  „Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije“, broj 5/21, dalje u tekstu: Pravilnik o mentorstvu) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, br. 13/01, 5/06, 14/09, 11/13,  13/18 i 5/20), župan Krapinsko-zagorske županije raspisuje

JAVNI POZIV
za prijavu u mrežu mentora Krapinsko- zagorske županije

I.

Pozivaju se zainteresirani kandidati za prijavu u članstvo mentorske mreže Krapinsko-zagorske županije kako bi postali mentori te na taj način pomogli u pružanju usluga poslovne podrške  poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije koji su:

 • korisnici usluga Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije u fazi predinkubacije, inkubacije i akceleracije,
 • korisnici usluga i podrške virtualnog inkubatora,
 • korisnici potpora za samozapošljavanje Krapinsko-zagorske županije.

II.

PODRUČJA MENTORIRANJA

Mentori pružaju potporu u obliku savjetovanja, vođenja, uspostave kontakata s drugim poduzetnicima, pomoć pri otvaranju tržišta. Osnovna područja mentoriranja odnose se na:

 • poslovno planiranje,
 • financijsko planiranje,
 • prezentacijske vještine,
 • vođenje tima,
 • marketing i promocija, digitalna komunikacija,
 • intelektualno vlasništvo,
 • komercijalizacija proizvoda,
 • upravljanje promjenama,
 • ljudski potencijali,
 • strategija dokapitalizacije,
 • tržišna istraživanja,
 • pravno savjetovanje.

Ova područja grupiraju se u skupine:

 1. razvoj proizvoda i usluga – pozicioniranje, istraživanje konkurencije, pravni okvir, intelektualno vlasništvo, pravno savjetovanje, istraživanje i identificiranje ciljne skupine i potencijalnih korisnika proizvoda/usluga te identificiranje potreba ciljane skupine, odabir tima i najbolje metodologije proizvodnje;
 2. komercijalizacija proizvoda ili usluge – vrsta prodaje, plan prodaje, kanali za distribuciju, strateška partnerstva, istraživanje tržišta;
 3. poslovno upravljanje – poslovno planiranje, izrada poslovnog plana, upravljanje ljudskim potencijalima, financijski plan, financijska partnerstva, pristup investitorima, predstavljanje proizvoda/usluge/tvrtke, promocija i marketing.

III.

ODABIR MENTORA

Postupak odabira mentora obuhvaća:

 1. zaprimanje prijava od strane mentora,
 2. administrativna provjera zaprimljenih prijava,
 3. proces odabira mentora (evaluacija i selekcija).

                                                                              IV.

KRITERIJI ODABIRA MENTORA

Kandidati koji se prijavljuju za članove mentorske mreže u Krapinsko-zagorskoj županiji mogu odabrati jedno ili više područja svojih kompetencija od navedena tri glavna područja.

Minimalni uvjeti koje potencijalni kandidat mora ispunjavati i prema kojima se vrši procjena kompetentnosti u navedenim područjima mentoriranja utvrđuje se kroz postavljene kriterije.

Svoje iskustvo u navedenim područjima kandidati trebaju dokazati kroz:

 • iskustvo u odabranom/im području/ima (reference, iskustvo provedeno na radu u tom području, postignuti rezultati),
 • minimalno radno iskustvo na relevantnim pozicijama je minimalno 5 godina.
 • Poduzetničko iskustvo ili relevantna pozicija unutar vlastite tvrtke s odgovornostima u navedenim područjima;
 • Obrazovanje u ekonomskom smjeru ili tehničkom smjeru s dodatnim obrazovanjem u ekonomskom smjeru;
 • Međunarodno iskustvo i specifična znanja;
 • Iskustvo u radu s poduzetnicima početnicima ili poduzetnicima u intenzivnim fazama rasta.

V.

PRIJAVA MENTORA

Zainteresirani kandidati za prijavu u  mrežu mentora Krapinsko- zagorske županije dužni  su ispuniti prijavni obrazac (Dodatak I), te isti poslati na e-mail: ­­­­­­­­­­­­mentorstvo@kzz.hr.

Uz prijavni obrazac kandidat je dužan priložiti:

 • životopis iz kojeg je moguće utvrditi da kandidat udovoljava kriterijima postavljenim Pravilnikom o mentorstvu odnosno kriterijima iz članka IV. ovog Javnog poziva,
 • svoju fotografiju,
 • dodatnu dokumentaciju kojom dokazuje svoju stručnost.

VI.

 ADMINISTRATIVNA PROVJERA, EVALUACIJA I SELEKCIJA PRIJAVA

Administrativnu provjeru zaprimljenih prijava obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam promet i komunalnu infrastrukturu Krapinsko- zagorske županije odmah po zaprimanju kako bi se smanjio cjelokupni proces trajanja odabira mentora.

Administrativna provjera obuhvaća:

 1. Da je prijava uredno ispunjena sa svim potrebnim podacima,
 2. Da su prijavi priloženi svi obvezni dokumenti.

Ukoliko se administrativnom provjerom utvrdi da prijavni obrazac nije uredno popunjen ili da fali neki od obveznih dokumenata potrebnih za evaluaciju, od prijavitelja će se elektroničkim putem zatražiti nadopuna u roku od 5 dana.

Ukoliko prijavitelj  ne dostavi traženu dokumentaciju u danom roku od 5 dana, smatrat će se da je odustao od prijave te se njegova prijava  ne upućuje u daljnji postupak evaluacije i selekcije prijava.

Evaluaciju i selekciju prijava  kandidata provodi Evaluacijski odbor kojeg osniva i imenuje njegove članove/ice Župan Krapinsko- zagorske županije.

Evaluacijom prijava Evaluacijski odbor procjenjuje  kompetentnost prijavitelja iz označenih  područja mentoriranja  uvidom u životopis i ostalu dokumentaciju priloženu uz prijavu.

Po završetku procesa evaluacije Evaluacijski odbor donosi prijedlog odluke o odabiru mentora koju dostavlja Županu koji donosi konačnu odluku o odabiru mentora. Stručne službe nadležnog upravnog odjela elektroničkim putem obavještavaju prijavitelje o ishodu evaluacijskog postupka.

S odabranim mentorima  sklapa se ugovor o poslovnoj suradnji koji traje godinu dana od dana potpisa te time mentor postaje službeni član mentorske mreže Krapinsko- zagorske županije.

Ugovor o poslovnoj suradnji sklapa se sa odabranim mentorom, te se naknada po izvršenom procesu mentoriranja isplaćuje  na mentorov IBAN  žiro računa.  Ukoliko je mentor vlasnik obrta ili direktor društva isplata se može izvršiti plaćanjem  računa dostavljenog od strane takvog obrta odnosno društva. Za vrijeme trajanja ugovora o poslovnoj suradnji, mentor se može više puta angažirati radi mentoriranja pod uvjetom da su ispunjeni uvjeti iz  Pravilnika o mentorstvu, te ukoliko je prethodno mentoriranje/a uredno izvršeno/a što utvrđuje nadležni upravni odjel prihvaćanjem dostavljenog izvješća o mentoriranju.

VII.

LISTA MENTORA I NAKNADA

Temeljem članstva u mentorskoj mreži formira se lista mentora.

Lista  mentora se objavljuje na službenim web stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Lista mentora sadržavat će:

 1. Ime i prezime mentora,
 2. Fotografiju mentora,
 3. Kratku biografiju (do 1000 znakova),
 4. Područje mentoriranja.

Lista mentora će se osim objave na službenim web stranicama koristiti i u svim drugim materijalima namijenjenim promociji i podršci poduzetništvu Krapinsko- zagorske županije.

Angažiranje mentora ovisi o iskazanim potrebama te će područje mentoriranja i trajanje biti definirano sklapanjem Ugovora o mentorstvu. Odabrani mentori s kojima se potpiše ugovor pružat će usluge mentorstva korisnicima poslovnih usluga Krapinsko-zagorske županije koji ostvaruju pravo na mentoriranje.

Odabrani mentori ostvaruju pravo na naknadu za pruženu uslugu mentoriranja i to u bruto iznosu od 425,00 kuna/sat pri čemu su dužni pružiti minimalno ukupno  20 sati mentoriranja godišnje, a najviše mogu u isto vrijeme mentorirati 4 poduzetnika.

VIII.

PROCES MENTORIRANJA

Mentorski proces može trajati prema planu kojeg donosi mentor, a potvrđuje Voditelj Poslovno tehnološkog inkubatora na temelju tekućih programa i aktivnosti inkubatora te potreba poduzetnika Poslovno-tehnološkog inkubatora. Vremenski okvir mentorskog procesa sadržan je u planu mentoriranja (Dodatak II)  u razdoblju trajanja  mentorskog ugovora s mentorom. Korisnik usluge mentorstva može primiti navedenu uslugu ako je korisnik jedne od usluga predinkubacije, inkubacije ili akceleracije, ako je korisnik virtualnog inkubatora te potpora za samozapošljavanje Krapinsko-zagorske županije u okviru Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije.

Cijeli postupak mentoriranja (ciljevi, oblici mentoriranja, mjesto, vrijeme i način mentoriranja, trajanje procesa..) provodi se u skladu s odredbama Pravilnika o mentorstvu.

IX.

ROK ZA DOSTAVU PRIJAVA

Javni poziv se objavljuje na web stranici Krapinsko- zagorske županije, a obavijest o raspisanom javnom pozivu na web stranicama Poduzetničkog inkubatora i Zagorske razvojne agencije.

Javni poziv za prijavu u mentorsku mrežu je otvoren dok Evaluacijski odbor ne utvrdi da je potreba za mentorima zadovoljena odnosno do utroška sredstava proračuna Krapinsko- zagorske županije.

X.

DODATNE INFORMACIJE

Sve dodatne informacije u svezi sa ovim javnim pozivom  mogu se dobiti svakog radnog dana na mail: ­­­­­­­­­­mentorstvo@kzz.hr

ŽUPAN
Željko Kolar

Prilozi:

> Tekst Javnog poziva
> Prijavni obrazac
> Obrazac - Plan mentoriranja
> Obrazac - Ocjenjivanje mentora
> Obrazac - Izvješće o mentoriranju
> Obrazac - Iskaz potreba
Pravilnik o mentorstvu korisnika usluga poslovne podrške i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mentorstvu

Zadnja promjena: 23.3.2021. | Prikazano 679 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
| Jučer U Inkubatoru KZŽ predstavljena „budućnost mode“
9.4.2021. Izvješće o tržištu nekretnina na području KZŽ za 2020.
6.4.2021. Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš
26.3.2021. | Rok: Zavr. Javni poziv - mjera COVID 19 - obrtna sredstva za tradicijske i umjetničke obrte
25.3.2021. Projekt SCOPE
23.3.2021. Projekt ZEZARA
| 22.3.2021. ZARA osmislila, provela i nadzirala 236 projekata vrijednih 1,18 mlrd. kn
18.3.2021. | Rok: Zavr. Savjetovanje - tradicionalni i umjetnički obrti
13.3.2021. Krapinsko - zagorska županija se priključila ESER inicijativi
11.3.2021. BAIF JAVNI POZIV - SUPER PRILIKA ZA STARUPOVE I PODUZETNIKE POČETNIKE!
10.3.2021. 15.000 maski, 4.500 rukavica, 1368 l dezinficijensa – donacija Županije ugostiteljima
| 1.3.2021. Talijanski veleposlanik Pierfrancesco Sacco posjetio KZŽ
| 26.2.2021. Održana uvodna konferencija projekta BAIF
| 23.2.2021. 200 tisuća kuna za promociju i edukaciju obrtnika i gospodarstvenika
| 21.2.2021. Sastanak na temu pomoći ugostiteljskom i turističkom sektoru
18.2.2021. Župan: "U razvojni sporazum Sjever ugradit ćemo preko 2 milijarde kuna projekata"
12.2.2021. U razdoblju 2017.-2021. preko 331 mil. kn. za gospodarstvo, poljoprivredu, promet i t
11.2.2021. | Rok: Zavr. Strategija digitalne transformacije KZŽ - Javni poziv za savjetovanje
4.2.2021. Vlatka Mlakar na čelu Radne skupine za gospodarstvo HRVZZ
13.1.2021. Poduzetnici u Poslovno-tehnološkom inkubatoru oslobođeni plaćanja zakupnine
Krapinsko-zagorska županija
Magistratska 1, 49000 Krapina
tel: 00385-49-329111
fax: 00385-49-329255
Email: info@kzz.hr
Web: www.kzz.hr
OIB: 20042466298
IBAN: HR6823400091800002009