Kontakt / događanja
Kontakt info Novosti Natječaji i javni pozivi Javna nabava Jednostavna nabava Akti župana Sjednice skupštine Propisi Natječaji ostalih institucija Zadnje promijenjeno Elektronička kontaktna točka
Županijska uprava
Dužnosnici Upravni odjeli
Skupština
Skupština - općenito Članovi Žup. skupštine Poslovnik Žup. skupštine Sjednice Žup. skupštine
Dokumenti
Etički kodeks službenika i namještenika
O županiji
Opći podaci Povijest Karta - gradovi i općine
Opći podaci:
Gospodarstvo Poslovne zone Poljoprivreda i šumarstvo Obrazovanje, kultura... Promet i kom. infr. Zdravstvo, soc. skrb... Turizam
Multimedija
Fotogalerije - događanja Fotogalerije - županija Video članci Youtube kanal
Mobilne aplikacije i igre
Mobilna aplikacija Gastro Zagorje Mobilna aplikacija Agroturizam Zagorje Zagorje Uskrsna Igra Zagorje Božićna Igra
Važni dokumenti
Službeni glasnik Strategija razvoja Master plan razvoja turizma Strategija razvoja ljudskih potencijala Strategija ruralnog razvoja Strategija upravljanja rizicima Strategija razvoja civilnog društva Strategija upravljanja imovinom Program energetske učinkovitosti Registar ugovora Izvješća o radu i druga izvješća Statut Županije Poslovnik Skupštine Proračun Potpore, donacije, sponzorstva Sustav unutarnje kontrole Prostorni plan Žup. program djelovanja za mlade Program zaštite zraka... Procjena rizika od velikih nesreća Knjiga standarda Brošura - hodočasnički turizam
Odnosi s javnošću
Newsletter Pristup informacijama Savjetovanje Online prijave na natječaje Elektronička kontaktna točka Pitajte nas Službenik za zaštitu podataka Osoba za nepravilnosti Privatnost
Institucije
Zagorska razvojna agencija Poduzetnički centar KZŽ Zavod za prostorno uređenje Turistička zajednica Javna ustanova - zaštićene prirodne vrijednosti Regionalna energetska agencija Energetski centar Bračak Županijska uprava za ceste Krapinsko - zagorski aerodrom Županijska uprava za ceste Hrvatski zavod za zapošljavanje Zavod za hitnu medicinu Ured državne uprave Hrvatska gospodarska komora Obrtnička komora Porezna uprava
18.4.2019.  | Novosti

Ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu (šumska cesta)

Planirani zahvat - Izgradnja šumske ceste „Ivanečka željeznica Markuševac“ prihvatljiv je za ekološku mrežu.

R E P U B L I K A   H R V A T S K A

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: UP/I-351-01/19-01/02

URBROJ: 2140/01-08/1-19-5

Krapina, 18. travnja 2019.

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, temeljem članka 30. stavka 4. vezano za članak 29. stavak 2. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18 i 14/19), a povodom zahtjeva tvrtke Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Zagreb, za Prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje šumske ceste “Ivanečka željeznica Markuševac” na području Općine Budinšćina nakon provedenog postupka, donosi

R J E Š E N J E

I. Planirani zahvat - Izgradnja šumske ceste „Ivanečka željeznica Markuševac“ u k.o. Gotalovec na k.č. 1993/572, 1993/573, 1993/574, 1993/575, 1993/576, 1993/577, 1993/578, 1993/579, 1993/580, 1993/581, 1993/582, 1993/583, 1993/584, 1993/598, 1993/585, 1993/586, 1993/587, 1993/600, 1993/610 i 1993/609 u Općini Budinščina nositelja zahvata tvrtke Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Zagreb prihvatljiv je za ekološku mrežu uz primjenu slijedećih uvjeta:

- da se radovi uklanjanja vegetacije vrše u periodu od 15. travnja do 1. lipnja i/ili 15. rujna do 1. studenog te da se stabla nakon sječe ostavljaju 24 sata na mjestu prije uklanjanja.

II. Ovo Rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

III. Ovo Rješenje izdaje se na rok od 4 godine.

O b r a z l o ž e n j e 

Nositelj zahvata tvrtka Hrvatske šume d.o.o. Uprava šuma Podružnica Zagreb, podnio je 18.02.2019. godine Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije (u daljem tekstu: Upravni odjel) zahtjev (KLASA: ZG/9-01/236, UR.br.: 07-00-06-19-01 od 14.02.2019.) za provedbu postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat izgradnje šumske ceste „Ivanečka željeznica Markuševac“ na području gospodarske Općine Budinšćina u k.o. Gotalovec na k.č. 1993/572, 1993/573, 1993/574, 1993/575, 1993/576, 1993/577, 1993/578, 1993/579, 1993/580, 1993/581, 1993/582, 1993/583, 1993/584, 1993/598, 1993/585, 1993/586, 1993/587, 1993/600, 1993/610 i 1993/609. U zahtjevu su sukladno odredbama članka 30. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode navedeni svi podaci o nositelju zahvata i planiranom zahvatu.

Po zaprimljenom zahtjevu Upravni odjel je zatražio (KLASA: UP/I-351-01/19-01/02, URBROJ: 2140/01-08/1-19-2 od 22. veljače 2019.) prethodno mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) o mogućnosti značajnih negativnih utjecaja planiranog zahtjeva na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže. Mišljenje Ministarstva zaprimljeno je 17.04.2019. godine (KLASA: 612-07/19-26/130, URBROJ: 427-07-6-19-3 od 11.04.2019.) u kojem se navodi da se Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te da nije potrebno provesti Glavnu ocjenu.

U provedbi postupka Upravni odjel razmotrio je predmetni zahtjev i priloženu dokumentaciju, te utvrdio sljedeće:

Planirana dionica šumske ceste „Ivanečka željeznica Markuševac“ ukupne je dužine 958,94 m u gospodarskoj jedinici „Južna Ivančica“, 38, 39 i 40 odjel u k.o. Gotalovec i nastavlja se na postojeću prometnicu te završava kružnom okretnicom. Svrha izgradnje prometnice je gospodarenje u odjelu a planirani promet je povremenog karaktera za teška vozila s većim specifičnim pritiscima kotača. Planirano vrijeme izvođenja radova gradnje je 30 radnih dana isključivo uz povoljne vremenske i terenske uvjete između 15. siječnja – 15. rujna 2020. godine. Projektiranom šumskom prometnicom omogućiti će se brži i efikasniji pristup vatrogasnim vozilima i jedinicama u protupožarnoj zaštiti cijelog šumskog kompleksa.

Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13, 105/15) planirani zahvat nalazi se unutar područja ekološke mreže, unutar Područja očuvanja značajnog za vrste i stanišne tipove (POVS) HR 2000371 Vršni dio Ivančice.

Područje HR 2000371 Vršni dio Ivančice uvršteno je u ekološku mrežu i radi očuvanja ciljnih vrsta od kojih je važno istaknuti vrste vezane za šumska staništa na koje bi predmetni zahvat mogao utjecati, a to su: jelenak (Lucanus cervus), alpska strizibuba (Rosalia alpina), velika četveropjega cvilidreta (Morimus funereus), Grundov šumski bijelac (Leptidea morsei) i velikouhi šišmiš (Myotis bechsteinii).

Šumska staništa na ovom predmetnom području predstavljaju lovna staništa za ciljnu vrstu šišmiša. Ciljna vrsta velikouhi šišmiš (Myotis bechsteinii) pripada šumskim vrstama šišmiša koje imaju porodiljne kolonije u dupljama drveća i hiberniraju poneka u dupljama. Ta vrsta hibernira u razdoblju od kraja prosinca do kraja veljače a nakon hibernacije kod ženki dolazi do odgođene oplodne te se ženke okupljaju porodiljne kolonije.

Vezano uz potencijalni utjecaj zahvata na ciljnu vrstu velikouhi šišmiš (Myotis bechsteinii) radove uklanjanja vegetacije potrebno je prilagoditi ekologiji ove vrste na način da se oni provode izvan perioda kada ženke imaju mlade odnosno da se vegetacija uklanja u periodu od 15. travnja do 1. lipnja i od 15.rujna do 1. studenog a radove uklanjanja vegetacije potrebno je provoditi na način da se nakon sječe odnosno nakon rušenja zrelih stabala ista ostavljaju netaknutima 24 sata na mjestu sječe a prije uklanjanja.

Slijedom provedenog postupka Prethodne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, na temelju mišljenja Ministarstva i podataka o ekološkoj mreži analizom mogućih značajnih negativnih utjecaja navedenog zahvata na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, ocijenjeno je da se za planirani zahvat Prethodnom ocjenom može isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže uz primjenu uvjeta navedenih u točki I. ovog Rješenja pa je riješeno kao u izreci. Sukladno navedenom za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Prema članku 43. stavku 1. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje izdaje se na rok od četiri godine.

U skladu s odredbama članka 44. stavka 1. i 2. Zakona o zaštiti prirode ovo Rješenje dostavlja se Ministarstvu zaštite okoliša i energetike i inspekciji zaštite prirode, a prema članku 44. stavku 3. istoga Zakona ovo Rješenje se objavljuje na internetskih stranicama Krapinsko-zagorske županije.

Podnositelj zahtjeva oslobođen je plaćanja upravne pristojbe prema čl. 9. Zakona o upravnim pristojbama (“Narodne novine” broj 115/2016).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike, Zagreb, Radnička cesta 80, u roku od 15 dana od dana primitka Rješenja.

Žalba se predaje ovom tijelu neposredno u pisanom obliku ili usmeno na zapisnik ili se šalje poštom. 

P R O Č E L N I K

mr.sc.Stjepan Bručić, dipl.ing.građ

Prilozi:

> Rješenje

Zadnja promjena: 25.4.2019. | Prikazano 785 puta
NAJNOVIJE IZ PODRUČJA
5.12.2019. | Rok: 16.12.2019. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Zdravko Škreblin)
5.12.2019. | Rok: 16.12.2019. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Maja Žučko)
4.12.2019. | Rok: 13.12.2019. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Stjepan Bedeniković)
4.12.2019. | Rok: 12.12.2019. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Jan Kopriva)
2.12.2019. Ekološka mreža- održavanje nerazvrstane ceste Radoboj - Strahinje
29.11.2019. | Rok: 9.12.2019.
Javni poziv za uvid u spis predmeta (Općina Tuhelj, izgradnja trga)
29.11.2019. | Rok: 9.12.2019.
Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za zaštitu okoliša
28.11.2019. | Rok: Danas
Javni poziv za uvid u spis predmeta (Kristina Antonić)
21.11.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Vinko Sinković)
20.11.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Mirza Botonjić)
19.11.2019. | Rok: 18.12.2019. Procjena utjecaja na okoliš - potok Hum
19.11.2019. | Rok: 18.12.2019. Procjena utjecaja na okoliš - potok Križanec
19.11.2019. | Rok: 18.12.2019. Procjena utjecaja na okoliš - rijeka Krapina
18.11.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Josip Šplajt)
18.11.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Marija Vran)
18.11.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (raskrižje ŽC 2217 i ŽC 2219)
13.11.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Branko Zajec)
13.11.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Branko Zajec)
13.11.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Danijel Novosel, Damir Hunić)
13.11.2019. | Rok: Zavr. Javni poziv za uvid u spis predmeta (Augustin Bariša)